Thông báo giờ làm việc mùa Đông tại Trường Tiểu học Liên Chung

Ngày 03 tháng 10 năm 2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tân Yên đã có Thông báo số 106/TB-UBND về giờ làm việc mùa Đông của các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước các cấp trên địa bàn huyện Tân Yên.

   Căn cứ Thông báo này, Trường Tiểu học Liên Chung thông báo giờ làm việc mùa Đông tại cơ quan nhà trường từ ngày 16 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 4 năm 2022 như sau:

  Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

  Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

  Trường Tiểu học Liên Chung thông báo để các đơn vị, các cá nhân, CBGVNV biết, tổ chức thực hiện và liên hệ công tác. Trân trọng!

Bài viết liên quan